Categorii

Modurile de înființare și durata unei persoane juridice

22-10-2014 birouavocati.ro link (Vezi profilul birouavocati.ro pe trafic.ro)

Firmele ( persoane juridice),se inființează în baza legislației specifice. Prevederile Codului Civil sunt cât se poate de clare în ceea ce privește înființarea si funcționarea firmelor.
Art. 194 Modurile de înfiinţare
(1) Persoana juridică se înfiinţează:
a) prin actul de înfiinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi al instituţiilor publice, al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înfiinţare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituţia publică este persoană juridică;
b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;
c) în orice alt mod prevăzut de lege.
(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înfiinţare se înţelege actul de constituire a persoanei juridice şi, după caz, statutul acesteia.

Art. 195 Durata persoanei juridice
Persoana juridică se înfiinţează pe durată nedeterminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.
Nulitatea persoanei juridice (Art. 196 – Art. 199)
Art. 196 Cauzele de nulitate
(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanţa judecătorească numai atunci când:
a) lipseşte actul de înfiinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situaţiile anume prevăzute de lege;
b) toţi fondatorii sau asociaţii au fost, potrivit legii, incapabili, la data înfiinţării persoanei juridice;
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;
d) lipseşte autorizaţia administrativă necesară pentru înfiinţarea acesteia;
e) actul de înfiinţare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
f) actul de înfiinţare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaţilor ori capitalul social subscris şi vărsat;

g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau capitalul social minim, subscris şi vărsat;
h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociaţi prevăzut de lege;
i) au fost nesocotite alte dispoziţii legale imperative prevăzute sub sancţiunea nulităţii actului de înfiinţare a persoanei juridice.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c)–g) se sancţionează cu nulitatea absolută.

Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru consultanță specializată privind inființarea firmei sau orice operațiune în Registrul Comerțului. Deasemenea,vă putem obține toate autorizațiile pentru funcționarea persoanei juridice. În baza unui abonament minim, aveti consultanță juridică în timp real din partea biroului nostru pentru persoane juridice.

Navigare stiri:

© 2000 - 2018 trafic.ro v10.75.00

Netbridge Services